Главная страница Медпром.ру
 
Сделай заказ
получи СКИДКУ!
English

 Изделия   Компании   Прайсы   Спрос   Мероприятия   Пресса   Объявления   Обзоры   Книги   Госторги   Поиск на сайтах    Исследования 

vizpar


Зарегистрирован: 27.03.2014 19:58
Регистрационное имя: vizpar
Пол:: Мужской
E-Mail: [Отправить сообщение]
Регион: Балканская область
Группа: Практикующий врач  
Профессия: economist
Специализация: Иммунология  
Доступ: Ограниченный
Входит в "Каталог специалистов": Да

О пользователе

12.5. Шакли худкори њисобгирии бухгалтерї.
Дар шароити њозира яке аз самтњои асосии такмили њисобгирї бо
коркарди мошини ахбор бо истифода аз васоити навтарини техникї аз он
љумла МЭЊ-њои пуриќтидори намуди ЕС то МЭЊ-њои хурд аст, чунки
истифодабарии онњо воситаи босамари коркарди босуръати ахбори
њисобгирї аст, ки бо њайати зиёди массивњои гуногуни бисёрќимматї ва
мураккабии худ фарќ мекунанд. Љараёни тайёркунї ва њалли вазифањои
њисобгирї дар МЭЊ бо чунин пайдарпай ба вуљуд меояд:
-тайёркунии алгоритмии њалли масъалаи Игровой форум гузошта шуда;
-њалли вазифањо дар мошин ва коркарди натиљањо.
Амалиёти хољагї (таснифоти
амалиёти хољагидорї ва њисобгирї)
Барандањои мошинии
(техникї) ахбор.
Ахбори доимї Ахбори таѓйирёбанда.
Бонки маълумот
Дар солњои охир Торрент-игры корхонањои гуногун новобаста аз шакли моликият
мошинањои фардии электронии њисоббарор мехаранд, љои кори худкор
Њуљљатњои бухгалтерї
Хазина (њисоботи
хазинадор).
130
бевосита дар бухгалтерия ба вуљуд меоранд. Ин имкон медињад, ки аз
хизмати миёнаравњои бюроњои истгоњњои завќовар сарфакорона истифода
баранд. Дар ин њолат эътимоднокии маълумоте, ки ба даст меояд баланд
мешавад, чунки эътимоднокї ва сифати маълумот ба дўши муњосиб аст ва
аз ин рў миќдори сањвњо кам мешавад. Дар натиља бо миќдори ками
коркунон, дар муддати кўтоњ бухгалтерия маълумоти њисобгирии заруриро ба
даст меорад.
Худкоркунии пурра ва комплекси (маљмўи) њисобгирї мењнати дастиро
аз байн мебарад, фосилаи замониро байни фармонњои хољагї оиди
бадастории ахбори ибтидої, коркарди он ва додани ахбори натиљавї барњам
медињад. Муњосиб барои иљроиши амалиёти тањлилї ва назоратї ваќт
меёбад. Бо роњи ягонагии методологї, ахборї ва ташкилї таъсири фаъол ба
фармонњои идоракунии фаъолияти молиявию хољагии корхона мусоидат
менамояд.
Саволот санљишї:
1.Шаклњои њисобгирии бухгалтерї ?
2. Ташакулёбии њисобгирии бухгалтерї ?
3. Шакли фишурдашудаи њисобгирии бухгалтерї ?
4. Шакли мемориалї – ордерии њисобгирии бухгалтерї ?
5. Шакли журнали – ордерии њисобгирии бухгалтерї ?
6. Шакли худкории њисобгирии бухгалтерї?
Адабиётои асосї:
1. онуни умурии Тоикистон Дар бораи баисобгирии бухгалтер»
аз 14 майи соли 1999
2. роов Д. .., Назарияи баисобгирии бухгалтер Душанбе- 2007с
3. Гулов Т. Г.., Назарияи баисобгирии бухгалтер Душанбе- 2004с
4. Шарипов З. Р.., Дастур оиди бурдани исобдории бухгалтер дар
мактабои умурии Тоикистон Душанбе- 2011с
131
Бахши 13. ЊИСОБОТИ БУХГАЛТЕРЇ (МОЛИЯВЇ).
Мавзўъ: Мафњум ва мазмуни њисоботи бухгалтерї (молиявї)
13.1. Мафњум ва мазмуни њисоботи бухгалтерї
13.2. Талаботњои асосї оиди тартиб додани
њисоботи бухгалтерї (молиявї)
13.3. Тартиб додани њисоботи бухгалтерї
а) Баланси бухгалтерї - шакли N1
б) Њисобот оиди натиљањои фаъолияти
молиявї - шакли N2
в) Њисобот оиди таѓйирёбии сармоя - шакли N3
г) Њисобот оиди камомадњо, дуздињо ва талафи молу масолењ
ва дигар арзишњо - шакли N4
ѓ) Замима ба баланси бухгалтерї - шакли N5
д) Њисобот оиди њаракати воситањои пулї – шакли N6
13.4 Пешнињод ва тасдиќи њисоботи бухгалтерї

 Объявления пользователя:


Все частные объявления...
 
 
Developed by Net-prom.ru

  Поиск организаций  Все изделия  Заказ изделий 

   
(c) Медпром.ру 2001
А.Яблуновский
А.Акопянц

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

Поставьте нашу кнопку на свой сайт!
Обмен ссылками

     Мы принимаем WebMoney    Я принимаю Яндекс.Деньги